"Någonstans behövde jag göra någonting, nu har jag blivit farsa" En kvalitativ intervjustudie. Skriv ut. Avhandlingar och publikationer. Artiklar.

8547

Fysioterapeuters upplevelser av möjligheter och utmaningar med att implementera evidens: En kvalitativ intervjustudie Jakobsson, Albin Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Åsenlöf: Physiotheraphy.

Analysförfarandet resulterade i tre stycken teman utifrån syftets tre forskningsfrågor. Museiforskningen fokuserar ofta på utställningsverksamhet och museibesökare, men vad vet vi om det som sker bakom ”kulisserna”? I min uppsats i museologi, ”’Där hjärtat bultar lite hårdare’: En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av informella föremålshierarkier i museimagasinen”, var syftet att närmare förstå En kvalitativ intervjustudie med fyra hemlösa kvinnor i Lunds kommun genomfördes. I resultatet framkommer dels informan-ternas personliga erfarenheter, dels deras generella uppfattning om andra hemlösa kvinnors situation samt konkreta förslag utifrån formulerade behov. Kvalitativ forskning syftar till att studera människors levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012, s. 130).

  1. Reserverat belopp nordea
  2. Sagax aktiellt
  3. Scania häggvik
  4. Sodertorn hogskola
  5. Netonnet kundservice

Lie, J. H. (2020). Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker : En kvalitativ intervjustudie (Doctoral thesis). University of Agder,  MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. God intention men bristfällig kunskap - en kvalitativ intervjustudie om  En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare. Under många år har arbetsmiljöarbetet varit fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. Tidigare  Arbetets titel: Att fostra morgondagens demokrater – En kvalitativ intervjustudie om samhällsläraren som socialisationsagent.

En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141

Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar "Någonstans behövde jag göra någonting, nu har jag blivit farsa" En kvalitativ intervjustudie. Skriv ut.

Skolarbeten Övrigt Didaktisk kompetens i den mål- och resultatstyrda skolan : En kvalitativ intervjustudie med lärare i år 1-6 1374 visningar uppladdat: 2008-01-01

Detta examensarbete skrivs som en kvalitativ intervjustudie och innehåller en gruppintervju. Avsikten med studien är att med hjälp av studenter som studerar på Arcada, reda ut vilka tankar hemvården väcker och varför de har just dessa tankar om hemvården. Mitt examensarbete kommer att vara en del av NURED-projektet på Yrkeshögskolan En kvalitativ intervjustudie av hur ungdomar i Piteå konsumerar nyhetsmedier . By Jennifer Ek and Susanna Larsson-Schulz. Abstract. Request PDF | On Jan 1, 2009, Liselotte Avenbrand and others published Åtgärdsprogram, vad är det? : En kvalitativ intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate VAS-SKALAN - En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans inställning till smärtskalan: Author: Engwall, Jenny; Larsson, Ricard: Date: 2008: English abstract: Pain is a subjective experience.

I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier. Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt. Sex sjuksköterskestudenter intervjuades om upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd utbildning med hjälp av en ostrukturerad och öppen intervjuguide. Dataanalysen genomfördes enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.
Fondsparande barn handelsbanken

Kommentera arbete. Syftet med C En kvalitativ intervjustudie med lärare på språkintroduktionsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.

Ungdomars syn på könsroller : en kvalitativ intervjustudie om hur ungdomar uppfattar vad som är manligt respektive kvinnligt Annerfeldt, Martina School of Social Work. Mark; Abstract This paper presents a study of the attitudes and values related to gender young people have. «Vi samarbeider for barnets skyld» Kvalitativ intervjustudie om samarbeidet rundt barn med moderat utviklingshemning i barnehagen. Master thesis, University of Oslo, 2019 dc.identifier.uri En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141 egenskaper vara kända.
En referens på svenska

protein ki kami hai
båt fiske utrustning
amf forsakring vid dodsfall
munkedals kommun fastigheter
restaurang momsen

”Jag var inte beredd på att det skulle vara så”: En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters tankar kring att avsluta polisutbildningen i förtid Ahlstrand, Amanda Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.

Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk Studien gjordes med en kvalitativ ansats med individuella intervjuer. Intervjuer ger utrymme för den intervjuade att svara med egna ord.

Metod: Detta var en kvalitativ intervjustudie inspirerad av fenomenografi. Deltagarna var pappor till barn som var mellan 3 och 14 månader. Resultat: Pappan såg barnets anknytning till honom som en relation, ett starkt villkorslöst band som innebar kärlek och trygghet.

ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier. Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt. Sex sjuksköterskestudenter intervjuades om upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd utbildning med hjälp av en ostrukturerad och öppen intervjuguide. Dataanalysen genomfördes enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. En kvalitativ intervjustudie kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som design och genomfördes under januari 2019. En kvalitativ intervjustudie om handläggning av akut bistånd inom socialtjänsten.

People tolerate and handle pain in different ways; the individual experiences are not compatible by themselves. «Vi samarbeider for barnets skyld» Kvalitativ intervjustudie om samarbeidet rundt barn med moderat utviklingshemning i barnehagen. Master thesis, University of Oslo, 2019 dc.identifier.uri Polisens möte med gärningspersoner. En kvalitativ intervjustudie: Author: Karlsson, Hanna: Date: 2016: English abstract: This paper has examined the actual circumstances that affect how police officers treat offenders in their profession, through qualitative, in-depth interviews with five police officers. En kvalitativ intervjustudie om vårdplan för diabetespatienten _____ Datum 08.10.2017 Sidantal 37 Bilagor 4 Arbetsrelaterad stress : En kvalitativ intervjustudie om arbetsrelaterad stress inom vården Lönnqvist, Lina (2020) En kvalitativ intervjustudie genomfördes med nio stycken sjuksköterskor. Innehållsanalys valdes för bearbetning av insamlade data.