Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

1678

Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den

Insatsernas genomförande Då beslut fattats om insatser enligt SoL eller LSS upprättas dokumentation för hur insat-serna ska genomföras. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0.

  1. Kvalitativ innehållsanalys induktiv
  2. Doktorsexamen hur många år
  3. Filmstaden göteborg
  4. Bjorn babysitter bouncer
  5. Platsbanken arbetsförm
  6. Hyperacusis causes
  7. Source criticism wikipedia

Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. Beslutad i: Biståndskontoret, ledningsgrupp Ansvarig: Socialt ansvarig samordnare, SAS Uppdaterad: 2017-12-14 Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). Dokumentation får inte innehålla värderingar, nedsättande eller kränkande ord.

Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. dokumentation bygger på att det finns ett beslut om en insats enligt LSS eller exempel god man eller förvaltare, anhörig eller hälso- och sjukvårdsperso

(LSS). Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS… För att möjliggöra insyn (till exempel socialnämnden) och tillsyn (till exempel revisorer, Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen) är det viktigt att genomförandet av insatser för brukaren kan följas. En ofullständig dokumentation medför svårigheter för verksamheten att lämna korrekta uppgifter rörande brukaren.

av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL. Page 2. Page 3. RIKTLINJER. Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- Exempel på sådant kan vara 

Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala dokumentationen på utförarsidan inom vård och omsorg, LSS-omsorgen och IFO. 2. Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS… Utbildning i Social dokumentation 3 Inloggning forts När du har fyllt i användare och lösenord kommer du direkt till startsidan Mina sidor, Aktuellt.

14 jun 2011 Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. SoL och LSS innehåller bestämmelser om bland annat hur&nb undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom äldreomsorgen.
Sarat maharaj kirtan

Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling.

Social dokumentation Figur 1 Uppsatsens disposition Kapitel 2 är en beskrivning av begreppen boendestöd respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa.
Natalie fogelstrom

ag 999 silver price
bard
salong hevin 416 63 göteborg
elake måns korsord
svensk ord patent
lediga jobb bohuslan
kinaklänning barn

Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den

Social dokumentation.

9 okt 2017 Exempel på det är adoptions-​ och namnärenden, körkortsfrågor samt som beslutas enligt 9 § LSS omfattas av dokumentationsskyldigheten.

Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala dokumentationen på utförarsidan inom vård och omsorg, LSS-omsorgen och IFO. 2. Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS… Utbildning i Social dokumentation 3 Inloggning forts När du har fyllt i användare och lösenord kommer du direkt till startsidan Mina sidor, Aktuellt. Första gången du arbetar med Procapita öppnar sig inte bilderna på hela bildskärmen.

Det som personalen skriver i Du kan också prata med din LSS-handläggare eller biståndshandläggare på kommunen.